28cm Round Onyx Black Birthday! Blast Wrap #11557 - Pack of 50